EN TH
       
Welcome to www.fieldandcamping .com sale about camping. Tel.0-2221-1067, 0-2423-0537 Fax : 0-2881-9216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Super Sports
 
 
 
 
 
 
 
   
The Mall
 
 
 
 
 
   
Sports World
 
 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
ԹԹ » ??????????????? »
      <prev  3 of 7  next>
??????????????? LUPA 10x25
Թ (Item No.) : 00367
Ҥ (Price) : 1,195 ҷ
?????????? (Main Technical Indexes)
 • Power (?????????) : 10x (????)
 • Eye Lens Diameter (??????????????????????????????) : 25 mm. (??.)
 • Objective Lens Diameter (?????????????????????????????) : 2.48 mm. (??.)
 • Field Of View 1,000m (?????????? 1,000 ????) : 101 m. (????) 5.5o (????)


 • ?????????? (Focusing Range)
 • Center Focus Wheel (???????????????????????????????????????) : 4~+8Dptr
 • Right Eyepiece (??????? ???????? ??????? ???????????????) : ±4Dptr


 • ????????????????????
 • ??????????????? ??????????????????????????
 • ??????????
 • ????????????
 •  
   
  Quantity :  *
  Note : 

  Name :  *
  Company : 
  Address :  *
  E-Mail :  *
  Tel. :  *
  Fax. : 
  㹡ÒÃÊÑ觫×éÍ ¡ÃسҡÃÍ¡¢éͤÇÒÁŧ㹪èͧ·ÕèÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ * ãËé¶Ù¡µéͧ¤Ãº¶éǹ´éǤèÐ
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Site Map : Home | About us | Product | Promotion | Order Method | Tent Clinic | Contact
  ºÃÔÉÑ· ʹÒÁà´Ô¹»èÒ ¨Ó¡Ñ´ (ËÅѧ¡ÃзÃǧ¡ÅÒâËÁ) 8,10 ¶.á¾Ãè§Àٸà á¢Ç§ÈÒÅà¨éÒ¾èÍàÊ×Í à¢µ¾Ãй¤Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10200 | â·Ã. 0-2221-1067, 0-2221-4535, 0-2221-4623 | á¿¡«ì: 0-2226-2700
  ºÃÔÉÑ· ʹÒÁà´Ô¹»èÒ ¨Ó¡Ñ´ 48 «.¨ÃѭʹԷǧÈì53 á¢Ç§ºÒ§ºÓËÃØ à¢µºÒ§¾ÅÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700 | â·Ã. 0-2423-0537, 0-2423-0934, 0-2881-9217 | á¿¡«ì: 0-2881-9216