Welcome to www.fieldandcamping .com sale about camping. Tel.0-2221-1067, 0-2423-0537 Fax : 0-2881-9216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Super Sports
 
 
 
 
 
 
 
   
The Mall
 
 
 
 
 
   
Sports World
 
 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
 
วิธีการกางเต็นท์สปริง
Content

วิธีกาง เต็นท์ FORTUNE IV-V

วิธีเก็บ เต็นท์ FORTUNE IV-V

   
วิธีการกางเต็นท์โดม
Content

ขั้นตอนที่1 การเตรียมพืนที่และประโยชน์ของกราวชีส

 

ขั้นตอนที่2 การขึ้นโครงเต็นท์และวิธีตอกสมอบก

 

ขั้นตอนที่3 การประกอบฟลายชีส

ขั้นตอนที่4 วิธีขึงเชือกเต็นท์ที่ถูกต้อง

   
วิธีการกางเต็นท์ Lagoona Family
Content

ขั้นตอนที่1 การประกอบโครงเต็นท์ เครื่องหมาย A

 

ขั้นตอนที่2 การประกอบโครงเต็นท์ เครื่องหมาย D

 

ขั้นตอนที่3 การเกี่ยวตะขอของตัวเต็นท์เข้ากับโครงเต็นท์

 

ขั้นตอนที่4 การประกอบโครงเต็นท์ เครื่องหมาย E

 

ขั้นตอนที่5 การประกอบโครงเต็นท์ เครื่องหมาย B,C

 

ขั้นตอนที่6 การติดตั้งเสาค้ำกลางและฟลายชีส

 

ขั้นตอนที่7 การขึงเชือกและตอกสมอบก

 

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนต่างๆของเต็นท์

 

   
 
 
Site Map : Home | About us | Product | Promotion | Order Method | Tent Clinic | Contact
บริษัท สนามเดินป่า จำกัด (หลังกระทรวงกลาโหม) 8,10 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 | โทร. 0-2221-1067, 0-2221-4535, 0-2221-4623 | แฟกซ์: 0-2226-2700
บริษัท สนามเดินป่า จำกัด 48 ซ.จรัญสนิทวงศ์53 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 | โทร. 0-2423-0537, 0-2423-0934, 0-2881-9217 | แฟกซ์: 0-2881-9216